Avand in vedere doar faza de proiect, detaliem mai jos, pe scurt, principalele modificari propuse:

Impozit profit

Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit, privind achizitionarea dreptului de utilizare a programelor informatice, fiind aplicabila pentru cele achizitionate si folosite incepand cu acest an.

Impozitul specific se va aplica doar companiilor din domeniul hotelier si al alimentatiei publice, care aplicau impozit pe profit.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Nu se va aplica impozit specific companiilor platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor.

Se explica conditia referitoare la capitalul social de 45.000 lei, astfel persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pana la 31 Ianuarie 2017, si care ar avea obligatia sa treaca la impozitul pe venitul microintreprinderilor incepand cu 01 Februarie 2017, dar care doresc sa ramana ca platitoare de impozit pe profit, indeplinind conditia de capital social, trebuie sa isi exprime optiunea in intervalul 01 Februarie- 31 Martie 2017. Pentru  trimestrul I 2017, declara si platesc impozit pe profit luand in considerare veniturile si cheltuielile din perioada Februarie-Martie 2017.

Se aduc clarificari cu privire la cota de 1% sau 3%, in ceea priveste perioada incepand cu care se aplica in cazul angajarii de salariati, precum si perioada minima de timp a contractului de munca incheiat trebuie sa fie de 12 luni, in cazul in care nu este nedeterminata.

Impozit pe venit

Scutirea de impozit pe venit pentru salarii pentru companiile care aplica impozitul specific, se va acorda doar pe perioada de derulare a contractului, doar pentru contractele cu perioada de cel putin 12 luni.

Pentru vanzarea de imobile din patrimoniul personal, cota de 3% se va aplica pe diferenta dintre valoarea tranzactiei si plafonul neimpozabil de 450.000 lei, fara a lua in considerare TVA, daca este aplicabil.

Contributii sociale

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din dividende, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute din dividende, in bani sau in natura, distribuite de catre persoanele juridice în cursul anului fiscal precedent.

Se aduc precizari la baza anuala de calcul, astfel baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in plafonul minim ca reprezentand valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, se va in vedere toate bazele lunare de calcul asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, inclusiv cele aferente veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din investitii si/sau din alte surse.

TVA

Se va putea deduce TVA aferenta tranzactiilor din perioada in care codul de TVA a fost anulat, apoi contribuabilul a solicitat reinregistrarea, si sa emita facturi pentru livrarile de bunuri si servicii efectuate in perioadaa respectiva.

Vor aparea clarificari cu privire la modul de aplicare a regimului special de TVA pentru agricultori.

Situatii financiare si raportari contabile anuale 2016

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2017, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 86 din 31 Ianuarie 2017:

  • Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabileprivind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
  • Societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 605/2017, privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera de aplicare a TVA, publicat in Monitorul Oficial nr. 93 din 1 Februarie 2017:

  • Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA se efectueaza de la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in situatia in care persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, potrivit criteriilor stabilite in temeiul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Pentru persoanele impozabile care au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) si alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au depus formularul 088 pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificarii organului fiscal sau aprobarii solicitarii de prelungire a termenului de depunere a formularului, este aplicabila procedura in vigoare la data depunerii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA.

Acest ordin reglementeaza noile criterii in ceea ce priveste conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA dupa data de 1 Februarie 2017, criteriile fiind aplicabile societatilor infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la  15alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;

b) administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) si alin. (12) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la  4alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania. Ca urmare a evaluarii persoanele impozabile sunt incadrate in trei grupe de risc: ridicat, mediu si scazut.

Indreptarea erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscal

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 164/2017, pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscal, publicat in Monitorul Oficial Nr. 108 din 8 Februarie 2017, cu aplicabilitate in urmatoarele situatii:

a) plata obligatiilor fiscale s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel corespunzator ori utilizand un cod de identificare fiscala eronat;

b) in contul bugetar, inclusiv in contul unic, au fost achitate si alte obligatii fiscale decat cele prevazute a se achita in contul respectiv;

c) plata obligatiilor fiscale s-a efectuat intr-un cont bugetar corespunzator unui alt buget decat cel al carui venit este obligatia fiscala platita.

Indreptarea erorilor din documentele de plata se face pe baza unei cereri de indreptare a erorilor din documentele de plataCererea se depune la organul fiscal competent de catre debitor si trebuie sa cuprinda:

a) datele de identificare ale debitorului;

b) indicarea erorii ce urmeaza a fi indreptata;

c) modul in care va fi reconsiderata aceasta plata;

d) numarul si data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plata (titlurile de creanta) pentru care se solicita corectarea erorii din documentul de plata;

e) numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata initiala;

f) suma totala achitata prin documentul de plata initial;

g) data platii.

La cerere se anexeaza urmatoarele:

a) copia ordinului de plata;

b) copia extrasului de cont in care este inregistrata plata eronata;

c) copii de pe titlurile de creanta;

d) orice alte documente care atesta eroarea produsa.

Plati anticipate in contul impozitului pe profit pentru anul fiscal 2017

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 240/2017, privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017, publicat in Monitorul Oficial Nr. 123 din 15 Februarie 2017, astfel, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 101,4%.

Publicarea listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare  Fiscala nr. 590/2017, pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016, publicat in Monitorul Oficial Nr. 87 din 31 Ianuarie 2017, precizand ca obligatiile fiscale restante sub urmatoarele plafoane, nu vor face obliectul publicarii:

a) 500.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante si din desfasurarea de activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

d) 15.000 lei, in cazul debitorilor persoane fizice, altele decat cele de la lit. c).

Depunerea Declaratiei 101 – Declaratia privind impozitul pe profit, anul 2016

Termenul limita de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit aferenta anului 2016, este de 27 Martie 2017.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis un comunicat de presa privind operatiuni operative de control al contribuabililor care depun Declaratia 101, astfel, in urma unei ample analize de risc, daca se vor constata necondordante intre datele raportate de contribuabili si cele detinute de administratia fiscala, acestia vor fi incadrati in categoria de risc fiscal mare si vor face obiectul unor controale fiscale.

Nivelul accizei specifice la tigarete

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete, publicat in Monitorul Oficial nr. 151 din 28 Februarie 2017, ca fiind de 329,222 lei/1.000 tigarete.

NO COMMENTS