Începând cu data de 01 ianuarie 2015, potrivit prevederilor punctului 137 al Ordinului 1802 din 29 decembrie 2014 Partea I, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, drepturile asupra proprietăților imobiliare şi alte drepturi similare, astfel cum sunt definite de legislația națională, se prezintă în bilanț la elementul “Terenuri şi construcții”, respectiv elementul “Investiții imobiliare”.

  • Investiția imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire ‐ ori o parte a unei clădiri ‐ sau ambele) deținută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a obține venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru:

a) a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative; sau

b) a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activității.

  • Exemple de investiții imobiliare:

a) terenurile deținute, mai degrabă, în scopul creşterii pe termen lung a valorii capitalului, decât în scopul vânzării pe termen scurt, pe parcursul desfăşurării normale a activității;

b) terenurile deținute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. În cazul în care o entitate nu a hotărât dacă va utiliza terenul fie ca pe o proprietate imobiliară utilizată de posesor, fie în scopul vânzării pe termen scurt în cursul desfăşurării normale a activității, atunci terenul este considerat ca fiind deținut în scopul creşterii valorii capitalului;

c) o clădire aflată în proprietatea entității (sau deținută de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operațional;

d) o clădire care este liberă, dar care este deținută pentru a fi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operațional;

e) proprietățile imobiliare în curs de construire sau amenajare în scopul utilizării viitoare ca investiții imobiliare.

  • Exemple de elemente care NU sunt investiții imobiliare:

a) proprietățile imobiliare deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activității sau în procesul de construcție ori de amenajare în vederea unei astfel de vânzări, de exemplu, proprietățile imobiliare dobândite cu scopul exclusiv de a fi cedate ulterior, în viitorul apropiat, sau cu scopul de a fi amenajate şi revândute. Acestea reprezintă, din punct de vedere contabil, stocuri;

b) proprietățile imobiliare care sunt în curs de construire sau amenajare în numele unor terțe părți. Acestea reprezintă pentru entitate servicii în curs de execuție;

c) proprietățile imobiliare utilizate de posesor, incluzând (printre altele) proprietățile deținute în scopul utilizării lor viitoare ca proprietăți imobiliare utilizate de posesor, proprietățile deținute în scopul amenajării viitoare şi utilizării ulterioare ca proprietăți imobiliare utilizate de posesor, proprietățile utilizate de salariați (indiferent dacă aceştia plătesc sau nu chirie la cursul pieței) şi proprietățile imobiliare utilizate de posesor care urmează a fi cedate.

! Anumite proprietăți includ o parte care este deținută pentru a fi închiriată sau cu scopul creşterii valorii capitalului şi o altă parte care este deținută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative. Dacă aceste părți pot fi vândute separat (sau închiriate separat în temeiul unui contract de leasing financiar), o entitate le contabilizează separat. Dacă părțile nu pot fi vândute separat, proprietatea imobiliară constituie o investiție imobiliară doar în cazul în care o parte nesemnificativă este deținută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.

Transferurile în sau din categoria investițiilor imobiliare trebuie făcute dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării, evidențiată de:

a) începerea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria investițiilor imobiliare în categoria proprietăților imobiliare utilizate de posesor;

b) începerea procesului de amenajare în perspectiva vânzării, pentru un transfer din categoria investițiilor imobiliare în categoria stocurilor;

c) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria proprietăților imobiliare utilizate de posesor în categoria investițiilor imobiliare; sau

d) începerea unui leasing operațional cu o altă parte, pentru un transfer din categoria stocurilor în categoria investițiilor imobiliare.

Exemplu practic

Societatea ALPHA demarează în luna ianuarie N lucrările de construcție în regie proprie a unei clădiri M destinate închirierii ca spații pentru birouri. Cheltuielile ocazionate de aceste lucrări de construcție sunt în valoare de 400.000 lei şi reprezintă consumuri de materii prime: 300.000 lei, si  manoperă: 100.000 lei.

Clădirea M este dată în folosinţă la 1 decembrie N. Începând cu această dată, clădirea M este închiriată terților și aduce un venit din chirii de 15.000 lei/lună. Perioada contractului de închiriere este de 3 ani, respectiv 1 decembrie N – 30 noiembrie N+3.

Înregistrări contabile, în lei (perioada Ianuarie – Noiembrie N)

Reflectarea în contabilitate a consumurilor ocazionate de lucrările de construcție efectuate în regie proprie pentru clădirea M

a) Înregistrarea în contabilitate a consumurilor, după natura lor:

601 = 301 300.000 lei
Cheltuieli cu materiile prime

 

Materii prime

 

641 = 421 100.000 lei
Cheltuieli cu salariile personalului

 

Personal – salarii datorate

 

b) Închiderea conturilor de cheltuieli aferente perioadei ianuarie – noiembrie N:

121 =

%

400.000 lei
Contul de profit sau pierdere

 

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu salariile personalului

300.000 lei

100.000 lei

 

c) Înregistrarea în contabilitate a investițiilor imobiliare în curs de execuţie şi a veniturilor aferente producţiei acestora efectuate în regie proprie, neterminate:

235 = 725 400.000 lei
Investiții imobiliare în curs de execuţie

 

Venituri din producţia de investiții imobiliare

 

d) Închiderea contului de venituri 725 “Venituri din producţia de investiții imobiliare”:

725 = 121 400.000 lei
Venituri din producţia de investiții imobiliare

 

Contul de profit sau pierdere

 

1 Decembrie N

e) Recepţionarea şi darea în folosinţă a clădirii M clasificate ca investiție imobiliară:

215 = 235 400.000 lei
Investitii imobiliare

 

Investitii imobiliare in curs de executie

 

f) Înregistrarea veniturilor din chirii și încasarea acestora de la clienți:

4111 = 706 15.000 lei
Clienti

 

Venituri din chirii

 

5121 = 4111 15.000 lei
Conturi la banci in lei

 

Clienti

 

Ianuarie N+1

g) Înregistrarea cheltuielii lunare cu amortizarea investiției imobiliare:

400.000 lei : (50 ani x 12 luni) = 666.67 lei/lună

6811 = 2815 666,67 lei
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

 

Amortizarea investitiilor imobiliare

 

Începând cu data de 1 decembrie N+3, Societatea ALPHA decide schimbarea utilizării clădirii M (investiției imobiliare), respectiv începerea folosirii acesteia în scopuri administrative proprii.

Amortizarea acumulată în perioada 1 ianuarie N – 30 noiembrie N+3 (35 luni) este de 23,333.45 lei (35 luni x 666.67 lei/lună).

Înregistrări contabile, în lei (1 Decembrie N+3):

Reflectarea în contabilitate a modificării destinației clădirii M (investiției imobiliare)

a) Înregistrarea trecerii investiției imobiliare la imobilizări corporale și a amortizării aferente acesteia:

212 = 215 400.000 lei
Constructii

 

Investitii imobiliare

 

și concomitent

2815 = 2812 23.333 ,45 lei
Amortizarea investitiilor imobiliare/ Cladire M

 

Amortizarea constructiilor/ Cladire M

 

Ianuarie N+4

b) Reflectarea în contabilitate a amortizării lunare a clădirii M (imobilizării corporale):

6811 = 2812 666,67 lei
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

 

Amortizarea constructiilor

 

 

Surse:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1802_2014.pdf

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/revista_nou/2015/Articol_RFPC_03_2015.pdf

http://www.slideshare.net/EYRomania20/noile-reglementari-contabile

NO COMMENTS