Firmele mici din România vor putea să se dezvolte în cadrul incubatoarelor de afaceri,  care vor finanțate din fonduri europene nerambursabile, printr-o nouă linie de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

 

Beneficiari:

 • Entitățile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau persoana juridică de drept privat care înființează un incubator de afaceri) sau parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
 • Asocierile în participație, realizate în condițiile legii, între un fondator autoritate publică și, după caz: una sau mai multe persoane juridice de drept privat; una sau mai multe persoane juridice înființate în baza O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; un patronat sau un sindicat înregistrat cf. Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare; o persoană juridică ce funcționează cf. Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ce este un incubator de afaceri:

 • Incubator specific unui sector – oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potenţialului endogen existent în acel teritoriu (criterii: crearea unui număr de minim 20 de locuri de muncă, incubarea unui număr minim de 16 societăți, respectiv minim 10 societăți în cazul celor care activează în sectoarele de producție).

Care sunt serviciile acordate de un incubator de afaceri rezidenților acestuia:

a) servicii oferite potenţialilor beneficiari în perioada de preincubare – pentru o perioadă maximă de 6 luni – serviciile oferite în perioada premergătoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident şi semnarea contractului de incubare, perioadă în care administratorul incubatorului de afaceri oferă servicii sub formă de sesiuni de informare, seminare, formare profesională şi antreprenorială şi consultanţă juridică, în vederea înfiinţării de noi societăţi care să devină membre ale incubatorului de afaceri;

b) servicii de incubare – pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani:

 • consilierea managerială şi cooperarea constantă a companiilor rezidente;
 • accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale şi viitoare ale pieţei;
 • servicii profesionale financiare, de contabilitate şi juridice;
 • cumpărare colectivă de servicii şi produse;
 • accesul la fonduri nonguvernamentale pentru dezvoltarea economică;
 • accesul la surse de finanţare, investiţii şi capital de lucru;
 • contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;
 • transferul şi comercializarea de tehnologie, precum şi contacte cu universităţi şi institute de cercetare şi dezvoltare;
 • servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor;
 • servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
 • alte servicii necesare.

c) servicii de accelerator de afaceri – pentru o perioadă maximă de 2 ani: acordarea de granturi şi alocaţii financiare rambursabile pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii rezidentului, prin intermediul programelor de finanţare a start-up-urilor sau din alte surse atrase de acesta, în condiţiile contractuale stabilite de părţi, pentru a reduce timpul necesar lansării pe piaţă de produse ori servicii, prin intermediul investitorilor individuali sau al capitalurilor de risc.

d) monitorizare – proiectele selectate (firmele rezidente) sunt monitorizate in mod sistematic și permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenție a administratorului incubatorului. Monitorizarea se realizează atât în perioada de incubare a fiecărei firme cât și pe o perioadă de cel puțin 2 ani după incubare.

Cine pot fi rezidenții incubatorului de afaceri:

Rezidenţii incubatorului de afaceri trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele cerinţe:

 • sunt societăţi nou-înfiinţate care au cel mult 3 ani vechime;
 • se încadrează în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • desfăşoară activităţi în domeniul specific incubatorului de afaceri;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate

 

Intensitatea maximă:

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional va fi de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului.

 

Se vor finanța:

 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
 • activitățile necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
 • Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
 • Activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc;
 • Activitățile de achiziţionare de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie;
 • Activitățile de implementare și certificare a sistemelor de management a calității ISO;
 • Activităţi de inovare de produs sau proces.

Locul de implementare a proiectului

Este situat în:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe)
 • în mediul rural.

Pentru verificarea gratuită a eligibilității, evaluarea șanselor de câștig și consultanța în accesarea liniei de finanțare, contactați:

Humboldt Spirit SRL

Tel: 021 650 00 71

e-mail: fonduri-europene@humboldtspirit.ro

NO COMMENTS