1. Întocmirea situaţiilor financiare pentru anul 2016 – modificări ale reglementărilor contabile

Principalele modificări legislative aduse de Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la începutul anului 2017 sunt legate de:

 • Reevaluarea imobilizărilor – în notele explicative trebuie prezentate informaţii cu privire la:
  • Evaluatorul autorizat implicat în evaluare, potrivit legii;
  • Valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric, pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată;
  • Surplusul din reevaluare.
 • Politici contabile – Entităţile care au decis în anul 2016 trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului, în cazul imobilizărilor corporale, trebuie să menţioneze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum şi motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informaţii credibile şi mai relevante, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii entităţii.
  • În cazul în care se trece de la metoda reevaluării la metoda costului, evaluarea imobilizărilor corporale se va face la valoarea de inventar, potrivit legii. Corectarea valorii imobilizărilor corporale se efectuează, în funcţie de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora.
  • Entităţile care rămân la metoda reevaluării vor efectua în continuare reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, cu reflectarea rezultatelor acestor reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu financiar.
 • Obligaţia de auditare a situaţiilor financiare – a fost eliminat echivalentul în euro al limitelor valorice privind auditarea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, precum şi ale companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor autonome sunt suspuse auditului.

Sunt, de asemenea, auditate situaţiile financiare ale entităţilor care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele 3 criterii:

 • Totalul activelor: 16.000.000 lei;
 • Cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 • Numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru aceste entităţi se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.

 • Anul fiscal – Potrivit Codul fiscal (art. 16 alin. 1) anul fiscal este anul calendaristic. Conform art. 16 alin. (5) din acelaşi act normativ, contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. Contribuabilii care şi-au modificat exerciţiul financiar, pot opta ca anul fiscal modificat să redevină an fiscal calendaristic sau pot să modifice perioada anului fiscal modificat.

2. Procedura 2017 corectare erori din situaţiile financiare anuale

Erorile constatate ce pot fi corectate conform OMFP 543/2017, se referă la:

 • Denumirea entităţii raportoare;
 • Activitatea CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
 • Forma de proprietate;
 • Numărul de salariaţi şi alţi indicatori raportaţi prin formularul „Date informative”.
 • Transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;
 • Transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabil anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistentă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe proprie răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Corectarea acestor erorilor se poate realiza astfel:

 • Se depune numai la registratură autorităţii fiscale un nou set al situaţiilor financiare corectate;
 • Setul se depune atât în format hârtie, semnat de persoanele competente, respectiv în format electronic, utilizându-se softul agreeat de autorităţi pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

În cursul acestui an se pot corecta situaţiile financiare aferente anului 2014, având ca termen data de 29 aprilie 2016. Pentru anul 2015 nu se aduce nicio precizare, considerându-se că ar putea fi corectate doar situaţiile financiare aferente anilor 2014 şi ulterioare.

3. Abrogare declaraţie 088

Eliminarea declaraţiei 088 pentru înregistrarea firmelor în scopuri de TVA începând cu 01 februarie 2017, a determinat emiterea unei noi proceduri privind înregistrarea firmelor în scopuri de TVA. Astfel, printre noile documente solicitate de ANAF în vederea înregistrării în scopuri de TVA se numără:

 • Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice – formular 010;
 • Cerere de înregistrare în scopuri de TVA – formular 099 (pentru solicitări de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316, alin (12) lir. a) Cod Fiscal;
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
 • Copii de pe documentele de identitate ale administratorilor/asociaţilor;
 • Copii de pe documentele din care rezultă deţinerea legală a spaţiului/spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau sedii secundare declarate;
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin (2) din OG nr. 75/2001, în cazul în care administratorii şi/sau asociaţii nu sunt înregistraţi fiscal în România;
 • Copie de pe certificatul de înregistrare;
 • Balanţă de verificare aferentă ultimei luni;
 • Copie de pe actul constitutiv.

Notă: Toate copiile vor fi certificate conform cu originalul, semnate, ştampilate şi îndosariate.

Autorităţile fiscale pot solicita şi alte informaţii sau documente suplimentare, în urma analizei documentelor depune iniţial.

4. Impozitul pe dividende – modificări 2017

În cazul impozitului de 5% nu au survenit schimbări faţă de 2016, însă în cazul CASS există două tratamente fiscale diferite pentru anul 2017.

 • Datorează CASS pentru dividende, începând cu 1 februarie 2017 persoana fizică dacă obţine venituri exclusiv din dividende sau dacă obţine, în paralel, şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Pentru veniturile din dividende, CASS se calculează la venitul brut în bani sau în natură realizat în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului, fără plafonarea la cinci salarii medii brute lunar.
 • Persoana care are, pe lângă venituri din dividende, şi alte tipuri de venituri supuse CASS (salarii şi asimilate salariilor, activităţi independente, pensii, chirii, arendă, asocierea cu o persoană juridică, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură) nu va datora, de la 1 februarie 2017, CASS pentru veniturile obţinute din dividende.

Dacă dividendele sunt primite de acţionari/asociaţi în ianuarie 2017, CASS se datorează pentru aceste venituri, indiferent dacă persoana fizică a mai avut şi alte tipuri de venituri sau nu.

Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile din dividende revine plătitorului de venit la momentul plăţii, iar CASS se stabileşte de organul fiscal, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia 205, depusă de plătitorul de venit sau 201, depusă de persoana fizică. Contribuţia stabilită în decizia de impunere trebuie plătită de acţionari/asociaţi, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

5. Eliminarea impozitului pe construcţii

Impozitul pe construcţii, cunoscut şi ca “taxa pe stâlp”, a fost eliminat din 1 ianuarie 2017.

În 2016, impozitul pe construcţii era datorat de trei categorii de contribuabili:

 • Persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
 • Persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
 • Persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Acesta se determină prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabilului la 31 decembrie 2015 evidenţiate în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor.  Astfel, contribuabilii prezentaţi anterior aveau obligaţia de a calcula şi declara impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai 2016, plata acestuia realizându-se în două tranşe egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie 2016.

Începând cu 1 ianuarie 2017, persoanele juridice nu mai au obligaţia calculării, declarării şi plăţii impozitului pe construcţii.

6. Impozitul specific

Impozitul specific este datorat de toate societăţile care au înscrise în actul constitutiv, ca activităţi principale sau secundare, una sau mai multe activităţi prevăzute de opt coduri CAEN din domeniile turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică şi se calculează în funcţie de câteva variabile, cum ar fi suprafaţa, rangul localităţii sau sezonalitatea.

Contribuabilii care vor aplica impozitul specific începând cu anul 2017 trebuie să notifice autorităţile fiscale până la 31 martie 2017, prin depunerea formularului 010, în vederea modificării vectorului fiscal.

Obligaţia determinării impozitului specific revine contribuabililor. Aceştia trebuie să declare şi să achite impozitul specific datorat semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se datorează impozitul. Suma de plată va reprezenta astfel o jumătate din impozitul specific anual, iar termenele-limită până la care trebuie achitat impozitul sunt:

 • 25 iulie 2017 – plata primei tranşe, aferente semestrului I din 2017;
 • 25 ianuarie 2018 – plata celei de-a doua tranşe, aferente semestrului II din 2017.

Excepţie de la această regulă vor putea face contribuabilii care încetează să existe în cursul anului. Mai exact, aceştia urmează să declare şi să plătească impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.

Impozitul specific anual se calculează prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat conform unei formule stabilite în una dintre anexele corespunzătoare codului CAEN.

Firmele din turism și alimentație publică încadrate ca microîntreprinderi sunt exceptate de la plata impozitului specific.

7. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

Modificările aduse asupra reglementărilor privind CASS în anul 2017 afectează numeroase categorii de venituri. Astfel, pentru cele mai multe categorii de venituri a fost eliminat plafonul de cinci salarii medii brute asupra căruia se datora contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate. În cursul anului 2016, câștigul salarial mediu brut a fost stabilit la 2.681 de lei, nivel care se păstrează şi pentru luna ianuarie a anului 2017. Începând cu luna februarie 2017, nivelul câştigului mediu brut stabilit pentru fundamentarea bazei contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este 3.131 lei.

 • Venituri din salarii sau cele asimilate salariilor – dacă totalul veniturilor obţinute lunar este mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală se calculează în limita acestui plafon, pentru luna ianuarie 2017, iar începând cu februarie se aplică asupra veniturilor efectiv realizate.
 • Venituri din pensii – pentru veniturile realizate în ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile depăşesc valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon, iar începând cu februarie 2017 plata CASS a pensionarilor va fi făcută din bugetul de stat, nu din pensii.
 • Venituri din activităţi independente – pentru astfel de venituri realizate, din 2017 baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă – pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
 • Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură – în cazul realizării acestor venituri, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
 • Venituri din investiţii şi alte surse – pentru persoanele care realizează venituri din investiţii sau din alte surse, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut pentru luna ianuarie 2017, iar începând cu februarie se aplică asupra veniturilor efectiv realizate, dacă se obţin exclusiv venituri din dividende.

 

NO COMMENTS