Potrivit pct.9 alin.(2) din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);

b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Pentru aceasta categorie de entitati se aplica, de asemenea, prevederile cap. 12 “Dispozitii privind scutirile si restrictiile aplicabile scutirilor”.

Conform pct.576 alin.1 din Ordinul 1802/2014, microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale, prevazute la pct. 468 si 469.

Acestea prezinta totusi informatiile prevazute la pct. 468 lit. a), d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c).

Astfel, incepand cu situatiile financiare ale anului 2015 microentitatile nu mai au obligatia intocmirii notelor explicative la situatiile financiare anuale, dar trebuie sa prezinte urmatoarele informatii:

a)  politicile contabile adoptate, inclusiv:

– bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;

– conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;

– orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;

b) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicând natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;

c) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;

d)  informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:

– motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;

– numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

– in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;

   – numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta.

NO COMMENTS