Conform Art. 310 alin 1 din Cod Fiscal persoanele impozabile stabilite in Romania a caror cifra de afaceri anuala, realizata este inferioara plafonului de 65.000 euro, respectiv 220.000 ron pot aplica scutirea de taxa  pentru operatiunile prevazute la art 268 alin (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin (2) lit b), cu conditia ca la la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs.

 

In vederea aplicarii regimului special de scutire, solicitantul trebuie sa depuna la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioade fiscale aplicate de persoana impozabila formularu 096 “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal “ insotita de Certificatul de intregistrare in scopuri de TVA in original.

 

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

 

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanelor impozabile le revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA .

 

Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenţă au obligaţia să depună ultimul decont de TVA 300, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

 

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

 

Ajustarea taxei deductibile se face pentru:

  1. a) bunurilor aflate în stoc, serviciilor neutilizate şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, în momentul trecerii la regimul de scutire, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (4) lit. c) şi art. 304 din Codul fiscal;
  2. b) bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la regimul de scutire, în conformitate cu prevederile art. 305 din Codul fiscal;
  3. c) activelor corporale fixe care până la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, care au fost fabricate sau achiziţionate până la 1 ianuarie 2016 şi care nu sunt complet amortizate la momentul trecerii la regimul de scutire, în conformitate cu prevederile art. 306 din Codul fiscal;
  4. d) achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal înainte de data anulării calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

 

În cazul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, care intră sub incidenţa prevederilor art. 305 sau 306 din Codul fiscal, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea locatarului/utilizatorului din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, acesta are obligaţia, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:

  1. a) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 305 din Codul fiscal şi pct. 79;
  2. b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, care până la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, constatate pe bază de inventariere, corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului, potrivit prevederilor art. 306 din Codul fiscal.

 

Valoarea rezultată ca urmare a efectuării ajustărilor de taxă  se evidenţiază în ultimul decont de taxă sau, după caz, în declaraţia prevăzută la art. 324 alin. (9) din Codul fiscal.

 

În situaţia în care organele de inspecţie fiscală constată că persoana impozabilă nu a evidenţiat corect sau nu a efectuat ajustările de taxă acestea vor stabili valoarea corectă a ajustărilor de taxă şi, după caz, vor solicita plata ori vor dispune restituirea taxei rezultate ca urmare a ajustării.

 

De avut in vedere faptul ca odata cu anularea codului de TVA se va face automat radierea persoanei impozabile din Registrul Operatorilor Intracomunitai si din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare , daca era persoana impozabila era inscrisa in aceste register.

 

Dupa anularea codului de TVA persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire: nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile prevăzute la art. 297 şi 299 si nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau pe alt document.

NO COMMENTS