START-UP NATION este o schemă de ajutor de stat Naţională care a fost creată:

 • Pentru cei care vor să-şi transforme pasiunea într-o afacere;
 • Pentru cei care doresc să lucreze după propriul program;
 • Pentru cei pe care un job “călduţ”, fără provocări nu ii mulţumeşte.

Dacă ai bifat cel puţin una dintre cele de mai sus, atunci trebuie să ştii că 10.000 de granturi a câte maximum 200.000 lei fiecare îşi caută perechea!

Cele mai bune idei de afaceri din mediul urban şi mediul rural de pe teritoriul României vor primi finanţare în cadrul proiectului Start-up Nation 2.

1. SOLUȚIA DE FINANȚARE

Schema de ajutor de stat naţională – Guvernul României prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii.

2. BENEFICIARI ELIGIBILI

 • O firmă înfiinţată dupa 30 ianuarie 2017
 • IMM,care au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei
 • IMM cu capital social integrat privat
 • Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
 • Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru în mediul urban/rural şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil (puteţi solicita lista de la noi) şi este autorizat până la data momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale la data semnării acordului de finanţare (atât la sediul social, cât şi la punctul de lucru)
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică
 • Este înfiinţată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau asociat într-un alt IMM care desfăşoară sau a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior îinscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Valoarea finanţării: Aproximativ 43.000 euro, respectiv 200.000 lei 

Numărul locurilor de muncă nou create: Minim 2 (recomandat pentru punctaj mai mare din categorii defavorizate/absolventi după anul 2012/şomeri)

Durata menţinerii locurilor de muncă nou create: Minim 36 de luni; Posibilitatea decontarii salariilor pentru o perioadă de 6 luni din bugetul proiectului

Procentul de finanţare: 100 %; Obligatoriu de știut că nu se acordă nici o sumă în avans pentru demararea activităţii, posibile proceduri acceptate: cerere de plata, cerere de rambursare, credit punte; Costuri suplimentare generate de asigurările bunurilor şi dobânzile creditului punte, cheltuieli care nu pot fi decontate din bugetul proiectului

Timpul estimativ de obţinerea finanţării: Cel tarziu până în data de 29 septembrie 2019 (data maximă până când se obţine plata din partea finanţatorului); Nu există, nu trebuie să setezi o cifră de afaceri pe care să o îndeplineşti în primul an, singura responsabilitate fiind menţinerea angajaţilor)

Condiţii financiare post implementare: Nu există, nu trebuie să setezi o cifră de afaceri pe care să o îndeplineşti în primul an, singura responsabilitate fiind menţinerea angajaţilor)

3. Cheltuieli eligibile

 • Echipamente tehnologice (grupele 2.1, 2.2 si 2.3.6) şi obiectele de inventar asimilate acestor grupe
 • Telefoane mobile, tablete, drone
 • Echipamente pentru locurile de joacă şi săli de sport, fitness, x-body şi de forţă
 • Echipamente IT si periferice
 • Spaţii de lucru/producţie/prestări servicii şi comerţ – achiziţia acestuia. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă
 • Corturi pentru organizare evenimente şi baloane presostatice
 • Salarii, utilităţi şi chirii pentru spaţiile mai sus menţionate pe perioada implementarii proiectului. Salariile se decontează până la nivelul maxim de 4162 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuția aferentă angajatorului
 • Pagini web
 • Brevedte de invenţie, francize, etichetare ecologică
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor de antreprenoriat
 • TVA nedeductibilă
 • Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei in vederea obţinerii finanţării şi implementarea proiectului
 • Cheltuieli de marketing
 • Software
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementareMijloace de transport
 • Mobilier, aparatura birotică si sisteme de protecţie a valorilor umane si materiale
 • Echipamente (fără instalaţii) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • Echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalaţii)

4. Activităţi neeligibile

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protectie
 • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 : 031 – Pescuitulş 032 – Acvacultura
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000
 • activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)
 • activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export
 • ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate
 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN 2)
  • 051 – Extracţia cărbunelui superior
  • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
  • 061 – Extracţia petrolului brut
  • 062 – Extracţia gazelor naturale
  • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
  • 0892 – Extracţia turbei 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
  • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Noutăţi faţă de anul 2017:

 • Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică;
 • Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe. Software pentru comerţul on-line este cheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul CAEN de comerț online;
 • În categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete.

Dacă doreşti să aplici şi tu prin START UP NATION 2 (2018) şi ai nevoie de consultanţă pentru elaborarea documentaţiei  în vederea obţinerii finanţării şi pentru implementarea proiectului tău de succes, contactează-ne!!!

Simona Sauciuc – Manager Departament FSE 

tel: 072-90-90-46 / email: simona.sauciuc@vtm.ro

Anita Ihos – Manager Proiect FSE

tel: 0755-63-03-20 / email:anita.ihos@vtm.ro

 

 

NO COMMENTS