Transfer de activitate vs. cesiune clientela

0
3569

TRANSFERUL DE ACTIVITATE

Din punct de vedere contabil

Din punct de vedere contabil trebuie sa se porneasca calculele de la o balanta contabila detaliata, cat mai corecta si eventual la finalul unei perioade/ luni, cand stocul poate fi verificat, sumele in valuta sunt reevaluate, mijloacele fixe au amortizarea lunara inregistrata si asa mai departe.

Inaintea transferului este absolut necesara efectuarea inventarierii, care sa aduca detalii exacte a pozitiilor de transferat. Inclusiv Ordinul nr 2861/2009 privind normele de inventariere mentioneaza obligativitatea efectuarii inventarului “ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune”. Este foarte util ca documentul (contractul) de transfer de afacere sa prevada toate elementele ce vor fi transferate (cantitativ si valoric ; active si datorii) si acestea sa fie identificate de catre managementul societatii cedente si aprobate de catre societatea primitoare.

Inaintea transferului poate fi necesara organizarea unei evaluari de catre un specialist in acest domeniu, care sa dea valoarea de piata a “afacerii” transferate, adica sa aloce si plusul de valoare pe care il da un business, pe langa activele si datoriile identificabile contabil. Raportul de evaluare trebuie sa contina neaparat si abordarea patrimoniala (activ net corijat) de unde sa reiasa valoarea justa a fiecarui element transferat. Nu este suficienta stablirea unei valori globale a afacerii transferate intrucat in contabilitatea cumparatorului aceasta trebuie inregistrata pe elemente. Valoarea justa versus valoare contabila poate genera un fond comercial la entitatea primitoare si este necesara o analiza foarte clara a acestui fond ulterior.

Din punct de vedere contabil, transferul de afacere prin vanzare este similar unei tranzactii de vanzare obisnuite, doar ca implica mai multe elemente si recomandam ca monografia contabila sa urmeze o vanzare obisnuita.

Din punct de vedere fiscal

 Din perspectiva impozitului pe profit tratamentul fiscal este cel aplicabil operatiunii de vanzare- cumparare.

 Cedentul va furniza primitorului o lista cu informatii referitoare la valori fiscale si TVA referitoare la elementele transferate.

Intrucat acest transfer nu se incadreaza in cele prevazute la art. 27 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, deoarece se realizeaza prin vanzare, atat veniturile cat si cheltuielile inregistrate mai sus reprezinta elemente impozabile, respectiv deductibile la calculul impozitului pe profit.

Daca pretul tranzactiei depaseste activul net contabil transmis, tranzactia va genera un profit impozabil.

In plus trebuie avut in vedere ca tranzactiile intre partile afiliate trebuie sa aiba loc la valoarea justa (pretul de piata) pentru a elimina riscul ca autoritatile fiscale sa reconsidere tranzactiile sau sa ajusteze veniturile si cheltuielile ce deriva din acestea (conform prevederilor art. 11 din Codul Fiscal).

Deductibilitate cheltuieli amortizare la cel care preia afacerea

 Articolul 24 din Codul Fiscal reglementeaza amortizarea activelor imobilizate din punct de vedere fiscal ca suma deductibila la calculul impozitului pe profit. Sunt unele situatii in care active imobilizate necorporale sunt supuse amortizarii contabile dar nu sunt supuse si amortizarii fiscale, iar amortizarea contabila este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

 Art. 24 Amortizarea fiscala

 “(10) Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau fabrică şi alte imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepţia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile, precum şi cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de invenţie se poate utiliza şi metoda de amortizare degresivă sau accelerată.”

In cazul de fata, in functie de pretul transferului, fondul comercial rezultat va fi neamortizabil. In schimb, valoarea clientelei stabilita de catre un expert independent reprezinta o imobilizare necorporala amortizabila, pe durata contractelor incheiate cu clientii.

Conform prevederilor art. 186 alin 4 din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cesiunea de clientela este recunoscuta la “alte active necorporale”, astfel, cheltuielile cu amortizarea acestui activ (clientele) sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Din perspectiva Taxei pe Valoarea Adaugata operatiunea de transfer de afacere este in afara sferei cu indeplinirea conditiilor de forma si fond.

Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de taxă sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile și obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind ajustările deducerii prevăzute la art. 148 și 149 din Codul fiscal.

Primitorul activelor are obligatia sa transmita cedentului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca:

– intentioneaza sa desfasoare activitatea economica sau partea din activitatea economica care i-a fost transferata si

– nu lichideaza imediat activitatea respectiva sau, dupa caz nu vinde eventualele stocuri.

Transferul parţial sau integral de active, se va evidenţia într-un document întocmit de părţile implicate în operaţiune, fiecare parte primind un exemplar al acestuia.

Acest document de transfer va conţine următoarele informaţii:

 • un număr de ordine secvenţial şi data emiterii documentului;
 • data transferului;
 • denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 153, al ambelor părţi, după caz;
 • o descriere exactă a operaţiunii;
 • valoarea transferului.

Din punctul de vedere al resurselor umane

In cazul transferului de activitate trebuie sa identifice personalul necesar de transferat in cadrul acestei tranzactii, acesta fiind in fapt un argument pentru functionarea independenta a celeilalte entitati.

Drepturile si obligatiile ce  decurg din contractele individuale de munca sunt transferate integral in momentul cedarii, in virtutea legii, iar nu ca urmare a manifestarii de vointa a partilor CIM. Contractele de munca ale salariatilor, cu cedentul, nu inceteaza pentru ca sa se incheie altele, cu cesionarul, decat daca in practica se doreste acest lucru. Contractele individuale de munca se mentin. Se modifica numai numele angajatorului. Modificarea contractelor individuale de munca opereaza de drept. Transferul trebuie inregistrat ca o modificare a contractului in individual de munca, cu privire la angajator. Eventual si cu privire la locul muncii.

Asadar, salariatul nu trebuie sa accepte transferul, acesta operand de drept. Transferul nu opereaza in urma acordului dat de salariat. Legea cere doar informarea salariatului, nu si acordul acestuia. Daca intreprinderea cesionara nesocoteste continutul contractului individual de munca preluat, salariatul se poate adresa instantei de judecata, potrivit legii. Fireste, salariatul va fi prezent la noul loc de munca, disciplinat.

Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate

Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.

Avantaje

 • Tranzactia este in afara sferei TVA, drept urmare TVA-ul nu mai trebuie finantat ( nu mai influenteaza cash flow-ul).

Dezavantaje

 • Nu se poate amortiza fondul comercial rezultat din transfer;
 • Riscul de reconsiderare a tranzactiei la cedent, ca fiind in sfera TVA, din partea autoritatilor fiscale pentru nerespectarea conditiilor de forma si de fond. Mentionam ca evaluarea respectarii conditiilor este subiectiva. Pentru a diminua acest risc recomandam:
  • sa se transfere si pasive asociate acestei ramuri de activitate (de exemplu contracte si datorii furnizori, contracte si datorii bancare/financiare, etc).
  • respectarea conditiilor de la pct. 86^2 din normele de aplicare de la art. 27 din Codul Fiscal:

ART. 27 al. 3 pct. 11

 “86^2. Criteriile de apreciere a caracterului independent al ramurii de activitate se verifică la societatea cedentă şi vizează îndeplinirea cumulată a unor condiţii referitoare la:

 a) existenţa ca structură organizatorică distinctă de alte diviziuni organizatorice ale societăţii cedente;

b) existenţa clientelei proprii, activelor corporale şi necorporale proprii, stocurilor proprii, personalului propriu şi altele. Dacă este cazul, ramura cuprinde şi servicii administrative proprii, de exemplu serviciul de contabilitate, serviciul descentralizat de personal etc.;

c) constituirea, la momentul realizării transferului şi în raport cu organizarea societăţii cedente, într-un ansamblu capabil să funcţioneze prin mijloace proprii, în condiţii normale pentru sectorul economic de activitate al acesteia;

d) identificarea totalităţii activelor şi pasivelor care sunt legate în mod direct sau indirect de ramura transferată, sunt înscrise în bilanţul societăţii cedente la data în care operaţiunea de transfer produce efecte, în funcţie de natura lor comercială, industrială, financiară, administrativă etc.;

e) exercitarea efectivă a activităţii la momentul aprobării operaţiunii de transfer de către adunările generale ale celor două societăţi, cedentă şi beneficiară, sau la data la care operaţiunea are efect, dacă aceasta este diferită.

Ramura completă de activitate nu cuprinde

a) elemente de activ şi/sau de pasiv aferente altor ramuri de activitate ale societăţii cedente

b) elemente de activ şi/sau de pasiv referitoare la gestiunea patrimonială a societăţii cedente

c) elemente izolate de activ şi/sau de pasiv.”

business_finance_money_euroCESIUNEA DE CLIENTELA

Din punct de vedere contabil

Din punct de vedere contabil, cesiunea de clientela prin vanzare este similara unei tranzactii de vanzare obisnuite si recomandam ca monografia contabila sa urmeze o vanzare obisnuita.

Din punct de vedere contabil:

 • La vanzator pretul cesiunii se va recunoaste pe venituri ( cont 758 );
 • La cumparator cesiunea de clientela este recunoscuta la “alte active necorporale” si se amortizeaza pe durata contractelor, asa cum prevede articolul 186 alin 4 din OMFP 1802/2014, care stipuleaza urmatoarele:

Pretul platit pentru contractele de clienti transferate intre entitati cu titlu oneros se recunoaste la “Alte imobilizari necorporale”, in conditiile in care clientii respectivi vor continua relatiile cu entitatea. Pentru recunoasterea ca activ a pretului platit (cost de achizitie) aferent contractelor astfel achizitionate, acestea trebuie identificate (numar contract, denumire client, durata contract), iar entitatea trebuie sa dispuna de mijloace prin care sa controleze relatiile cu clientii, astfel incat sa poata controla beneficiile economice viitoare preconizate, care rezulta din relatia cu acei clienti. Activul imobilizat reprezentand costul de achizitie al contractelor respective se amortizeaza pe durata acestor contracte.

Din punct de vedere fiscal

 Din perspectiva impozitului pe profit  tratamentul fiscal este cel aplicabil operatiunii de vanzare- cumparare, respectiv:

 • La vanzator operatiunea genereaza venituri impozabile;
 • La cumparator pretul de cumparare se va deduce prin intermediul amortizarii fiscale, liniar pe durata contractului.

In plus trebuie avut in vedere ca tranzactiile intre partile afiliate trebuie sa aiba loc la valoarea justa (pretul de piata) pentru a elimina riscul ca autoritatile fiscale sa reconsidere tranzactiile sau sa ajusteze veniturile si cheltuielile ce deriva din acestea (conform prevederilor art. 11 din Codul Fiscal).

Din perspectiva Taxei pe Valoarea Adaugata operatiunea de cesiune de clientela este in sfera TVA.

Operatiunea reprezinta o prestare de servicii cu plata, taxabila cu TVA 24%.

Deductibilitate cheltuieli amortizare la cel care preia clientela

Articolul 24 din Codul Fiscal reglementeaza amortizarea activelor imobilizate din punct de vedere fiscal ca suma deductibila la calculul impozitului pe profit.

Sunt unele situatii in care active imobilizate necorporale sunt supuse amortizarii contabile dar nu sunt supuse si amortizarii fiscale, iar amortizarea contabila este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Art. 24 Amortizarea fiscala

“(10) Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau fabrică şi alte imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepţia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile, precum şi cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de invenţie se poate utiliza şi metoda de amortizare degresivă sau accelerată.”

In ceea ce priveste inregistrarea acestei achizitii ca un activ contabil, asa cum s-a aratat mai sus, cesiunea de clientela este recunoscuta la “alte active necorporale”, asa cum prevede articolul 186 alin 4 din OMFP 1802/2014.

Astfel, cheltuielile cu amortizarea acestui activ sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Avantaje

 • cheltuielile cu amortizarea acestui activ necorporal sunt deductibile integral la calculul impozitului pe profit.

Dezavantaje

 • Tranzactia intra in sfera TVA, deci trebuie finantata;
 • La cumparator exista riscul de reconsiderare a tranzactiei de catre organele fiscale si de anulare a dreptului de deducere pe motiv ca operatiunea nu intra in sfera TVA fiind un transfer de activitate;

Centralizat, situatia comparativa privind avantajele si dezavantajele dintre transferul de activitate si cesiunea de clientela se prezinta in tabelul de mai jos:

Transfer activitate Cesiune clientela
Tratamentul din punct de vedere CONTABIL  Tratamentul din punct de vedere FISCAL Tratamentul din punct de vedere CONTABIL  Tratamentul din punct de vedere FISCAL
Impozit pe profit Deductibilitate cheltuieli amortizare la cel care preia afacerea TVA Impozit pe profit Deductibilitate cheltuieli amortizare la cel care preia afacerea TVA
* transferul de afacere prin vanzare este similar unei tranzactii de vanzare obisnuite.
* este necesara efectuarea inventarierii pozitiilor de transferat.
* poate fi necesara organizarea unei evaluari de catre un specialist in acest domeniu, care sa dea valoarea de piata a “afacerii” transferate,
*  tratamentul fiscal este cel aplicabil operatiunii de vanzare- cumparare.
*cedentul va furniza primitorului o lista cu informatii referitoare la valori fiscale si TVA referitoare la elementele transferate.
*atat veniturile cat si cheltuielile inregistrate mai sus reprezinta elemente impozabile, respectiv deductibile la calculul impozitului pe profit.
*Daca pretul tranzactiei depaseste valoarea activului net contabil transmis, tranzactia va genera un profit impozabil.
*trebuie avut in vedere ca tranzactiile intre partile afiliate trebuie sa aiba loc la valoarea justa (pretul de piata)
In  functie de pretul transferului:                       *fondul comercial rezultat va fi neamortizabil.          *valoarea clientelei stabilita de catre un expert independent reprezinta o imobilizare necorporala amortizabila, pe durata contractelor incheiate cu clientii. Nu intra in sfera TVA, cu indeplinirea conditiilor de forma si fond impuse. *Din punct de vedere contabil,cesiunea de clientela prin vanzare este similara unei tranzactii de vanzare obisnuite, respectiv:
• La vanzator pretul cesiunii se va recunoaste pe venituri ( cont 758 );
• La cumparator cesiunea de clientela este recunoscuta la “alte active necorporale” si se amortizeaza pe durata contractelor
*  tratamentul fiscal este cel aplicabil operatiunii de vanzare- cumparare, respectiv:
• La vanzator operatiunea genereaza venituri impozabile;
• La cumparator pretul de cumparare se va deduce prin intermediul amortizarii fiscale, liniar pe durata contractului.*trebuie avut in vedere ca tranzactiile intre partile afiliate trebuie sa aiba loc la valoarea justa (pretul de piata)
*Cesiunea de clientela este recunoscuta la “alte active necorporale”, asa cum prevede articolul 186 alin 4 din OMFP 1802/2014. Cheltuielile aferente  altor imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

Astfel, cheltuielile cu amortizarea acestui activ sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Intra in sfera TVA

 

NO COMMENTS