Tratamentul fiscal al principalelor categorii de facilitati ce pot fi acordate salariatilor incepand cu 1 ianuarie 2016

0
2655

In cele ce urmeaza, vom prezenta tratamentul fiscal al principalelor categorii de facilitati ce pot fi acordate salariatilor incepand cu 1 ianuarie 2016, in ceea ce priveste:

 • Tichetele cadou;
 • Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament;
 • Voucherele de vacanta;
 • Primele de asigurare voluntară de sănătate
 • Tratamentul fiscal in cazul acordarii de cadouri angajatilor:

Din punctul de vedere al angajatorului, in prezent, cheltuielile cu cadourile in bani si in natura sunt incadrate in categoria cheltuielilor sociale, care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

In aceasta categorie de cheltuieli nu intra doar cele aferente cadourilor acordate salariatilor. Alte exemple (conform Art. 25, alin. 3, lit b din Codul Fiscal) sunt:

 • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;
 • cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;
 • cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;
 • alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern;

Conform Normelor metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, cheltuielile sociale ce intra sub incidenta acestor prevederi sunt stabilite în cadrul contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramură, grup de unităţi şi unităţi.

Baza legala – Norme metodologice de aplicare Cod Fiscal

 1. (1) Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv de muncă, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt cheltuielile de natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramură, grup de unităţi şi unităţi, altele decât cele menţionate în mod expres în cadrul art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Din punctul de vedere al angajatilor, conform art 76, alin. (4) lit. a) din Noul Cod fiscal, cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Asadar tichetele cadou, daca sunt acordate cu acele ocazii speciale:

 • nu vor mai fi considerate venituri salariale si
 • nu vor mai fi impozitate cu 16%.

De retinut:

 • cadourile oferite in situatiile de mai sus sunt neimpozabile pentru toti salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;
 • regulile de neimpozitare in aceste ocazii se aplica si tichetelor cadou.

In ceea ce priveste contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, acestea sunt neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit si nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale.

Important!

Atat cadourile/tichetele cadou, cat si contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament sunt neimpozabile din puct de vedere al impozitului pe venit, daca posibilitatea de acordarea a acestora este prevazuta prin contractul individual de munca.

Baza Legala – Codul Fiscal

“CAPITOLUL III – Venituri din salarii şi asimilate salariilor

ART. 76 – Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

(…)(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

 1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.”

 

 • Tratamentul fiscal in cazul acordarii de vouchere de vacanta

Din punct de vedere al angajatorului, in ceea ce priveste voucherele de vacanta, acestea sunt reglementate in codul Fiscal la art.25 alin.3 lit c, unde se stipuleaza ca sunt deductibile limitat, potrivit legii.

Tichetele de vacanta sunt reglementate prin O.U.G. nr. 8/2009 si Norma metodologica privind tichetele de vacanta aprobata prin H.G. nr. 215/2009.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

Tichetele de vacanta acordate potrivit legii nu se cuprind in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii potrivit art. 142 lit. r) din Codul Fiscal.
Pentru angajator,sumele corespunzatoare tichetelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in limita a 6 (sase) salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe an calendaristic;

Din punct de vedere al angajatului, voucherele de vacanta sunt considerate avantaje  si se impoziteaza cu 16% din perspectiva impozitului pe venit  Art. 76, alin. (3) lit. h din Codul Fiscal).

 • Tratamentul fiscal pentru primele de asigurare voluntară de sănătate

In ceea ce priveste primele de asigurare voluntară de sănătate suportate de angajator pentru angajaţii proprii, din punct de vedere al angajatului, conform Art. 76, alin. 4, lit t) din Codul Fiscal, aceste venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

Din perspectiva contributiilor sociale obligatorii, acestea nu vor fi luate in calcul nici la determinarea bazei de calcul a contributiilor sociale, daca valoarea primei suportate de angajator nu depaseste limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana.
Mai mult decat atat, conform art. 78, alin.(2), lit. a), punctual (iv) din Codul Fiscal, primele de asigurare voluntara de sanatate suportate, de data aceasta direct de catre angajati, vor putea fi luate in considerare in aceeasi limita de 400 euro anual, ca o deducere suplimentara la calculul impozitului pe veniturile din salarii, similar cu deducerea personala si contributiile la fonduri sau scheme de pensii facultative suportate de angajati.

“ART. 78 – Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

 1. a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele:

……..

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;”

Din punct de vedere angajatorului, din coroborarea Art. 25, al. (2) cu prevederile Art. 76, alin.(2),(3) si (4) din Codul fiscal, rezulta ca aceste cheltuieli cu primele de asigurare voluntară de sănătate sunt deductibile si de la calculul impozitului pe profit in limita în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Baza legala

“ART. 25 – Cheltuieli

…..

(2) Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor reglementate la alin. (3) şi (4).”

“ART. 76 – Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

(1)Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor.

……………………………………………………….

 (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

(…)

 1. s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.

……………………………………………….

(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la:

 1. g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. t);
 2. h) tichete cadou acordate potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichete de masă, vouchere de vacanţă şi tichete de creşă, acordate potrivit legii.

 “ART. 76 – Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

(…) t) primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;”

Centralizat, tratamentul fiscal al principalelor categorii de facilitati ce pot fi acordate salariatilor incepand cu 1 ianuarie 2016, se prezinta mai jos:

 

  Cadouri si tichete cadou pentru ocazii speciale Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament Vouchere de vacanta Primele de asigurare voluntară de sănătate
  Angajator Angajat Angajator Angajat Angajator Angajat Angajator Angajat
Impozit pe profit/ venit Sunt incluse in cheltuielile sociale, deductibile in limita a 5% din fondul de salarii neimpozabile, in limita a 150 lei/persoana Sunt incluse in cheltuielile sociale, deductibile in limita a 5% din fondul de salarii Neimpozabile Deductibile limitat (contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute/persoana/an) impozabile 16% din perspectiva impozitului pe venit Deductibile, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană  Neimpozabile, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană
Contributii sociale nu intra in baza de calcul, in limita a 150 lei/persoana nu intra in baza de calcul a contributiilor Nu intra in baza de calcul a contributiilor Nu intra in baza de calcul a contributiilor, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană
Observatii astfel cum este prevăzut în contractul de muncă astfel cum este prevăzut în contractul de muncă Daca sunt suportate direct de catre angajati, reprezinta deducere suplimentara la calculul impozitului pe veniturile din salarii, in limita a 400 euro anual

NO COMMENTS